Privacyverklaring Pianopraktijk Corien van den Berg

Verantwoordelijke en aanspreekpunt: Corien van den Berg

Schimmelpenninckkade 25

3813 AC Amersfoort

info@corienvandenberg.nl

Verzamelen van persoonlijke data, met welk doel

Pianopraktijk Corien van den Berg slaat de persoonlijke gegevens van klanten op zoals zij die op het inschrijfformulier invullen of anderszins aangeven: naam/namen, adres(sen), telefoonnummer(s), emailadres(sen), geboortedatum en na betaling van het lesgeld ook het gebruikte bankrekeningnummer.
Deze gegevens worden bewaard voor communicatie over de lessen, uitvoeringen, activiteiten en het samenspel met leerlingen van collega-docenten.

De klant stemt erin toe dat hij mogelijk nieuwsbrieven of andere communicatie ontvangt via het opgegeven emailadres. Zich uitschrijven van nieuwsbrieven is op elk moment mogelijk; van overige communicatie (via mail of telefoon) niet, omdat deze noodzakelijk is voor het goed verlopen van de lessen en lesafspraken en daarmee samenhangende zaken zoals voorspeelgelegenheden.
Ook gegevens over de inhoud van de lessen (lesverslagen) worden opgeslagen.

Alle voornoemde gegevens worden versleuteld opgeslagen in de computer(s) van Pianopraktijk Corien van den Berg en op een back-uplocatie. Bankrekeningnummers en emailadressen staan ook op de servers van de bank en de resp. emailproviders.

Audio- en video-opnamen en foto’s van (het spel van) klanten worden alleen gemaakt met expliciete toestemming van de betrokkenen. Deze opnamen hebben een educatief doel. Als opnamen gebruikt worden voor publiciteit van Pianopraktijk Corien van den Berg wordt daarvoor eerst toestemming gevraagd van de klant. De opnamen worden zonder verdere toestemming niet openbaar gemaakt, zij blijven in de computer(s) van Pianopraktijk Corien van den Berg.

Verwijderen van gegevens

De gegevens worden bewaard tot de klant aangeeft die te willen laten wissen.
Gegevens over de inhoud van de lessen (lesverslagen) worden bij een verzoek tot wissen geanonimiseerd en bewaard voor het verbeteren van toekomstige lessen.
Geen van de gegevens worden gedeeld met derden tenzij na verwijdering van persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld lesverslagen kunnen gedeeld worden maar alleen als daaruit op geen enkele manier valt op te maken over wie ze gaan.

Verwerkingsovereenkomst

Een mogelijke uitzondering is het doorsturen van facturen aan het door Pianopraktijk Corien van den Berg ingeschakelde accountantskantoor. Met dit kantoor is in dat geval een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat die de persoonlijke gegevens in de facturen met niemand deelt en niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Klanten kunnen op elk moment hun gegevens inzien en wijzigingen doorgeven, de gegevens laten wissen of deze indien nodig meenemen in digitaal formaat. Een verzoek daartoe kan gedaan worden via bovengenoemd emailadres.
Klanten kunnen klachten over het schenden van privacy m.b.t. de pianolessen bij Pianopraktijk Corien van den Berg richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/